bnr_home

Klasy 1, 2 i 3 (Lower Primary)

Wszyscy nauczyciele biorą udział w krótkim zebraniu o godz. 8.15, na którym przedstawiane są najistotniejsze informacje, dotyczące danego dnia oraz dyskutowane najważniejsze sprawy organizacyjne.

 

Uczniowie mogą być przyprowadzani do klas od godz. 8.25.

 

W klasach 1, 2 i 3 zajęcia rozpoczynają się o 8.35 od sprawdzenia obecności.

 

W poniedziałki rano wyznaczamy i zapisujemy cele edukacyjne do osiągnięcia w danym tygodniu. Każdy z uczniów prowadzi specjalny dziennik, w którym najpierw określone zostają cele na dane półrocze, a następnie są one rozpisywane na poszczególne tygodnie nauki. Pod koniec tygodnia, w piątki po południu, omawiamy wykonaną pracę i sprawdzamy, które z wyznaczonych celów zostały osiągnięte oraz które wymagają dalszych wysiłków i na co powinny być one skierowane.

 

Jest to praktyka powszechnie stosowana w szkołach w Szkocji i uważana za podejście dające uczniom poczucie odpowiedzialności i sprawowania kontroli nad procesem uczenia się. Metoda ta umożliwia jednocześnie wspólną pracę dzieci na rzecz całej klasy i pozwala zbudować więzi sprzyjające pracy zespołowej, działaniom o charakterze społecznym oraz aktywności na rzecz dobra ogółu i dobra własnego. Dzięki takiemu podejściu uczniowie mogą na bieżąco śledzić swoje postępy i czerpać dumę z własnych umiejętności oraz samodzielnego zarządzania procesem nauki. Pomaga ono również jasno wyznaczać obszary odpowiedzialności.

 

Zajęcia w kręgu („Circle Time”) mają w przypadku klas 1-3 nieco odmienny charakter niż w Nursery i Reception. Jest to lekcja, podczas której dzieci zaczynają rozumieć, co oznacza bycie częścią wspólnoty i zgłębiają pojęcia „dobra” i „zła”. Przekazywane w jej ramach treści nie są wiedzą naukową, przygotowują one raczej do życia w społeczeństwie. Jest to także czas na poruszanie wszelkich problemów i rozwiązywanie trudności, mających miejsce w ciągu tygodnia oraz okazja do rozwijania metapoznania.

 

Raz w tygodniu odbywa się Assembly – wspólne zgromadzenie klas 1-3, prowadzone przez nauczyciela, Dyrektora lub zaproszonych gości. Są podczas niego dyskutowane kwestie dotyczące całej szkoły, przedstawiane są zasady postępowania i cenne wskazówki. Omawiane sprawy mogą mieć charakter etyczny, edukacyjny, szkolny, społeczny lub dotyczyć określonego wydarzenia, na przykład, Dnia Książki, itp. Assembly to także czas, w którym doceniany jest wysiłek i szczególne osiągnięcia uczniów, za które przyznawane są specjalne dyplomy.

 

Dla uczniów z krajów innych niż Polska wszystkie lekcje w ciągu dnia odbywają się w języku angielskim. Dla uczniów z polskim obywatelstwem, którzy są zobowiązani do realizacji programu nauczania określonego przez Polskie Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN), zajęcia są prowadzone w języku angielskim za wyjątkiem lekcji języka polskiego. Pozostałe wymagania MEN są realizowane w sposób dwujęzyczny, dzięki współpracy pomiędzy dwujęzycznymi nauczycielami (lub zespołami nauczycieli) i nauczycielami poszczególnych przedmiotów oraz tłumaczeniu podstawowej terminologii na język polski. Dzięki zespołowej pracy nauczycieli możemy w dużym stopniu indywidualizować proces edukacji każdego dziecka.

 

Na lekcjach z takich przedmiotów jak matematyka, język angielski, czy muzyka, wykorzystujemy bezpośrednie instrukcje, które są uzupełniane nauczaniem opartym o pytania w ramach zajęć IPC, co zapewnia wszechstronny i zrównoważony proces kształcenia na wysokim poziomie, który jest jednocześnie ciekawy i satysfakcjonujący.

 

Wychowanie fizyczne obejmuje kombinację specjalnie opracowanych ćwiczeń służących rozwijaniu kontroli nad własnym ciałem oraz sportów zespołowych. W czasie przeznaczonym na zabawę mogą być również organizowane zajęcia o charakterze sportowym.

 

Dania obiadowe można zamawiać poprzez firmę cateringową (za dodatkową opłatą) lub przynosić posiłki z domu.

 

Tygodniowa liczba lekcji z danego przedmiotu przedstawia się następująco:

 

Język angielski – 6 (bezpośrednie instrukcje)

Matematyka – 5 (bezpośrednie instrukcje)

Nauka czytania – 1 (tzw. czytanie kierowane, zajęcia dodatkowe w stosunku do czytania realizowanego w ramach lekcji języka angielskiego)

Wychowanie fizyczne – 3 + Pływanie – dodatkowe 2 lekcje

Muzyka – 2

Technologia informacyjna (ICT) – 2

IPC* – 9 (Przyroda, Historia, Geografia, Plastyka, Zajęcia Praktyczno-Techniczne i inne obszary zintegrowane w jednym programie nauczania)

Zajęcia w kręgu (Circle Time)/metapoznanie – 1

Assembly – 1

 

*IPC obejmuje utrwalanie i poszerzanie umiejętności językowych i kompetencji matematycznych, a także zajęcia plastyczne i wiedzę historyczną, geograficzną oraz przyrodniczą zespolone w jeden program.

 

Innymi słowy, nasze strategie nauczania języka i rozwijania kompetencji matematycznych są realizowane w dużej mierze w oparciu o bezpośrednie instrukcje, a następnie umiejętności te są utrwalane i potwierdzane z wykorzystanie metod opartych o stawianie pytań podczas zajęć IPC. Dzięki temu utrzymana zostaje równowaga pomiędzy nauczaniem ustrukturyzowanym i zdobywaniem wiedzy poprzez odkrywanie świata – metodami, które na tym etapie w równym stopniu zapewniają, że dzieci uczą się w sposób prawidłowy i czynią faktyczne postępy, a także sprawiają, że szkoła jest wspaniałą przygodą.

 

Zajęcia muzyczne także obfitują w bezpośrednie instrukcje w odniesieniu do konkretnych umiejętności muzycznych. Nasze lekcje muzyki odróżniają się od zajęć polegających na zabawach muzycznych, które są oferowane w wielu szkołach. To lekcje w prawdziwym znaczeniu tego słowa, podczas których uczniowie zdobywają uniwersalne umiejętności z zakresu aktywnego słuchania, przewidywania, solfeżu rytmicznego i tonicznego (według Kodaly’ego), audiacji, technik emisji głosu (dzieci w tym wieku mogą i powinny się uczyć śpiewać – każde dziecko ma talent muzyczny). Dzieci czerpią wielką radość, kiedy potrafią pięknie śpiewać z pełną tego świadomością. Podczas zajęć z wielu przedmiotów (w tym także IPC) śpiewamy różne piosenki.

 

Zajęcia w kręgu (Circle Time) uczą metapoznania. Poczynając od Reception, uczymy dzieci w jaki sposób należy się uczyć. Metapoznanie jest uświadamianiem sobie procesu uczenia się i nie tylko zwiększa jego skuteczność, ale także motywuje i pomaga dzieciom w osiąganiu celów, podejmowaniu kolejnych prób i pokonywaniu trudności, kiedy na nie napotykają.

sitemap   |   Tworzenie stron internetowych - hauerpower studio Kraków.